کانال مهندسین عمران

پوشش مناسب بتن روی میلگرد ها چقدر باید باشد ؟

حداقل پوشش محافظ بتنی روی میلگرد در آرماتوربندی
0 232

پوشش بتنی روی میلگرد

در آرماتوربندی پوشش بتنی میلگرد ها عبارت است از حداقل فاصله رویه میلگرد اعم از طولی و عرضی تا نزدیک ترین سطح بتن نظر به اهمیت این پوشش در حفظ و نگهداری میلگرد ها و نهایتا عمر مفید سازه بتنی باید نهایت دقت را در نصب میلگرد و نیز ریختن و متراکم نمودن بتن به عمل آورد تا باعث جابه جایی و تغییر محل آرماتورها نگردد در صورت عدم وجود حداقل پوشش بتنی در نقشه های اجرایی و دستورالعمل ها رعایت مندرجات این قسمت الزامی است.

حداقل پوشش محافظ بتنی روی میلگرد در آرماتوربندی

الف : ضخامت پوشش بتنی نباید از قطر میلگرد های مصرفی کمتر اختیار شود.

در مورد گروه میلگرد ها بدین ترتیب عمل می شود که یک گروه میلگرد به صورت یک میلگرد فرضی با سطح مقطع معادل کل گروه فرض می شود. در این حالت ضخامت پوشش بتن از خارجی ترین سطح گروه میلگرد و در جهت مورد نظر اندازه گیری می شود.

ب: ضخامت پوشش هیچ گاه نباید از حداکثر قطر شن مصرفی کمتر اختیار شود .

ضخامت شن تا قطر ۳۲ میلیمتر است

آرماتوربندی

در مورد شن بزرگتر از ۳۲ میلیمتر ضخامت پوشش حداقل مساوی قطر بزرگترین شن به اضافه ۵ میلیمتر اختیار شود.

پ : در مورد انتهای میلگرد های مستقیم در قطعات کف و سقف که در معرض تعرق قرار نمیگیرندبه شرط موافقط دستگاه نظارت رعایت ضخامت پوشش الزامی نیست.

ت : حداقل ضخامت پوشش بتن با توجه به شرایط محیطی و رویارویی سازه نباید کمتر اختیار شود.

ث : برای بتن های رده c35 و c40 به استثنای شرایط محیطی شدید و فوق العاده شدید را می توان اعداد را تا ۵ میلیمتر و برای بتن های رده بالاتر تا ۱۰ میلیمتر کاهش داد.

مشروط بر اینکه ضخامت پوشش از ۲۰ میلیمتر کمتر نشود.

ج : برای میلگرد ها یی با قطر بیش از ۳۶ میلیمتر باید مقادیر را به اندازه ۱۰ میلیمتر فزایش داد.

چ : در صورتی که بتن مستقیما روی خاک ریخته شود به طور دائم در تماس با خاک باشد

باید حداقل ضخامت پوشش ۷۵ میلیمتر اختیار شود.

ح : اگر سطح بتن نقش دار یا دارای شکستگی باشد ضخامت پوشش از عمق فرو رفتگی اندازه گیری می شود.


حداقل پوشش محافظ بتنی روی میلگرد در آرماتوربندی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.