ضوابط خاموت گذاری در تیر ها و ستون ها بر اساس آیین نامه بتن ایران و مبحث نهم مقررات ملی

899

ضوابط خاموت گذاری در تیر ها و ستون ها بر اساس آیین نامه بتن ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۲:

ضوابط خاموت گذاری تیر ها در شکل پذیری متوسط :

طول ناحیه بحرانی :

دو برابر ارتفاع مقطع از بر تکیه گاه به سمت وسط دهانه

در طولی که در آن برای تامین ظرفیت خمشی مقطع به آرماتور فشاری نیاز باشد

فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی :

بیشتر از مقادیر: یک چارم ارتفاع موثر مقطع، ۸ برابر قطر کوچکترین آرماتور طولی، ۲۴ برابر قطر خاموت ها و ۳۰۰ میلیمتر اختیار نشود.

فاصله خاموت ها در سایر نقاط اعضای تحت خمش :

 نصف ارتفاع موثر مقطع

ضوابط خاموت گذاری ستون ها در شکل پذیری متوسط :

طول ناحیه بحرانی:

نباید کمتر از مقادیر زیر در نظر گرفته شود:

یک ششم ارتفاع آزاد ستون

ضلع بزرگتر مقطع مستطیلی شکل ستون یا قطر مقطع دایره ای شکل ستون

۴۵۰ میلیمتر

فاصله آرماتورهای عرضی در ناحیه بحرانی در مواردی که بصورت خاموت بسته بکار میروند:

کمتر از مقادیر زیر در نظر گرفته شود:

۸ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی ستون

۲۴ برابر قطر خاموت ها

نصف کوچکترین ضلع مقطع ستون

۳۰۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در سایر نقاط اعضای فشاری:

 نباید از هیچیک از موارد زیر بیشتر باشد:

۱۲ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی اعم از اینکه منفرد باشد یا عضوی از گروه میلگرد های در تماس به شمار آید

۳۶ برابر قطر میلگرد خاموت
کوچکترین بعد عضو فشاری

۲۵۰ میلیمتر

ضوابط خاموت گذاری تیر ها در شکل پذیری زیاد :

طول ناحیه بحرانی :

در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع از بر تکیه گاه به سمت وسط دهانه

در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع در دوسمت مقطعی که در آن امکان تشکیل مفصل پلاستیک در اثر تغییر مکان جانبی غیر الاستیک قاب وجود داشته باشد

در طولی که در آن برای تامین ظرفیت خمشی مقطع به میلگرد فشاری نیاز باشد

فاصله تنگ های ویژه در ناحیه بحرانی :

کمترین مقادیر زیر:

یک چهارم ارتفاع موثر مقطع

۸ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی

۲۴ برابر قطر خاموت ها

۳۰۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در سایر نقاط اعضای تحت خمش :

نصف ارتفاع موثر مقطع

ضوابط خاموت گذاری ستون ها در شکل پذیری زیاد :

طول ناحیه بحرانی:

کمتر از مقادیر زیر در نظر گرفته شود:

یک ششم ارتفاع یا دهانه آزاد عضو

ضلع بزرگتر مقطع مستطیلی شکل یا قطر مقطع دایره ای شکل

۴۵۰ میلیمتر

فاصله آرماتورهای عرضی در ناحیه بحرانی:

مقدار آرماتور عرضی لازم در ناحیه بحرانی بر اساس ضوابط زیر تعیین میشود:

در ستون های با مقطع مربع مستطیل سطح مقطع کل تنگ های ویژه در هر امتداد، Ash ، نباید کمتر از دو مقدار بدست آمده از روابط زیر باشد:

Ash=0.46(S*hc*(fcd/fyh))*((Ag/Ach)-1)

Ash=0.14*S*hc*(fcd/fyh)

Ash: سطح مقطع کل آرماتور عرضی ، با احتساب رکابی های تک شاخه ای

Ag: سطح مقطع کل قطعه

Ach: مساحت مقطع بتن که در مقابل برش مقاومت میکند

S: فاصله بین سفره های میلگرد های عرضی در امتداد محور طولی عضو

hc: بعد مقطع ستون در جهت عرضی (محو تا محور میلگرد های محصور کننده)

fcd:مقاوت محاسباتی بتن (φc*fc)

fyh: مقاومت مشخصه آرماتور عرضی

فاصله خاموت ها در سایر نقاط اعضای فشاری:

باید بر اساس نیاز طراحی برای برش تعیین شود ولی در هر حال این فاصله نباید بیشتر از مقادیر زیر در نظر گرفته شود:

نصف ضلع کوچکتر مقطع مستطیلی شکل عضو

نصف قطر مقطع دایره ای شکل عضو

شش برابر قطر میلگرد طولی

۲۰۰ میلیمتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.