تعاريف واژه های مورد استفاده در شهرداری ها

1

مجموعه واژه های مورد استفاده در شهرداری ها امیدواریم مفید باشد.

🔶 قطعه‌مالكيت: قطعه‌زمين‌داراي‌حدود مشخص و سند مالكيت رسمي .

 

🔷 تفكيك: تقسيم يك قطعه مالكيت به چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف(عكس عمل تجميع).

 

🔶 تجميع: ادغام چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف ( عكس عمل تفكيك )

 

🔷 مساحت قطعه مالكيت يا مساحت زمين : مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالكيت رسمي .

 

🔶 سطح‌ساختماني‌ يا زيربنا: سطح ‌ساخته‌ شده‌ در مجموعه‌ طبقات‌ ساختمان .

 

🔷 ارتفاع ساختمان يا بنا : فاصله مرتفع ترين نقطه بام و در صورت وجود سقف شيبدار مرتفع ترين خط الراس بام از سطح گذر اصلي .

 

🔶 سطح‌معبر: متوسط‌ ارتفاع ‌بالاترين و پائين‌ترين نقطه گذرها ، گذرهاي مشرف به قطعه مالكيت .

 

🔷 پيلوت: قسمتي از ساختمان هم سطح گذر كه به صورت فضائي شامل ستونها و بدون ديوارهاي جداكننده بوده و فاصله زير سقف آن از گذر ۲۰/۲ الي ۵/۲ باشد.

 

🔶 زيرزمين: قسمتي از ساختمان كه ارتفاع روي سقف آن از سطح گذر در قسمت ‌مربوطه‌ حداكثر۲۰/۱ متر باشد ويا محوطه پيلوت .

 

🔷 طبقه همكف: قسمتي از ساختمان كه فاصله كف آن از سطح گذر حداكثر ۲۰/۱ متر و يا ارتفاع سقف آن از گذر بيش از ۲۰/۱ متر باشد و همچنين طبقه روي پيلوت .

 

🔶 طبقات‌فوقاني: كليه‌ طبقات ‌ساختمان‌ كه‌روي‌ طبقه ‌همكف ساخت شود .

 

🔷 برقطعه مالكيت يا بر زمين: قسمت يا قسمتهائي از حدود يك مالكيت كه مجاور گذر قرار داشته باشد.

 

🔶 فضاي آزاد (حياط): سطحي از قطعه مالكيت كه در آن هيچگونه ساختماني احداث نشده و فقط براي درختكاري ، گلكاري ، استخر . حوض ، آب نما ايوان غيرمسقف و ساير استفاده هاي محوطه سازي تخصيص داده شده باشد .

 

🔷 پاركينگ : محل نگهداري صرفاّ وسائل نقليه به غير از محوطه ادارات ، محلهاي كار و غيره كه هر آن قابل دسترسي باشد

 

🔶 ايوان: سطح سرپوشيده در طبقه همكف كه بين ساختمان و فضاي آزاد قرار گيرد

 

🔷 بالكن: سطح‌ سرپوشيده ‌در طبقات بنا كه حداقل يك‌طرف آن باز شد .

 

🔶 تراس يا مهتابي : سطح ساختمان غير مسقف به غير از بام .

 

🔷 پيش‌آمدگي‌ یا كنسول: هرگونه ‌بيرون ‌آمدگي ‌ساختمان‌ در طبقات‌ فوقاني.

 

🔶 درخت : در ضوابط طرح تفصيلي اصفهان درخت به گياهاني اتلاق مي شود كه حداقل ارتفاع آن دو متر و محيط آن ۵۰ سانتي متر باشد.

 

🔷باغ : قطعه مالكيتي يا زميني كه به ازاء هر ۵ متر مربع آن حداقل يك درخت وجود داشته باشد.

 

🔶 سطح مشرف: سطوحي از ساختمان كه در حريم اشراف ساختمان ديگري قرار گيرند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

1 نظر
  1. پشتیبانی می گوید

    عالی